Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF

Lasy HCVF (w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)) mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

            HCVF 1.1.Obszary chronione

                                   1.1.a lasy w rezerwatach

                                   1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

            HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

            HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

            HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

            HCVF 4.1.  Lasy wodochronne

            HCVF 4.2.  Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności  - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc mieć podwójną lub nawet kilkakrotną desygnację jako HCVF w różnych kategoriach.

W Nadleśnictwie Stąporków lasy HCVF wyznaczono w 9 kategoriach. Powierzchnia lasów HCVF w nadleśnictwie wynosi 9622,10 ha, co stanowi ponad 80 % powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Zestawienie lasów HCVF występujących na terenie Nadleśnictwa Stąporków

Lp.

Kategorie lasów wg HCVF

Pow. [ha]

1

2

3

1.

1.1.1. Lasy chronione w rezerwatach.

55,08

2.

1.1.2. Lasy chronione w parkach krajobrazowych

113,42

3.

1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

40,41

4.

2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

819,06

5.

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

29,22

6.

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy.

59,20

7.

4.1. Lasy wodochronne.

8505,71

8.

4.2. Lasy glebochronne.

0,00

9.

6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

0,00

Suma

9622,10

 

 

Zasady gospodarowania w HCVF na terenie Nadleśnictwa Stąporków

Nazwa obiektu

Zasada gospodarowania wg FSC 

 HCVF 1.1a - lasy w rezerwatach

 Dopuszczalne są tylko działania wynikające z planu ochrony przyrody,
a w przypadku jego braku wynikające z rocznych lub wieloletnich zadań ochronnych ustalonych przez RDOŚ z uwzględnieniem zasady "pierwszeństwa dla przyrody".

HCVF 1.1b - lasy w parkach krajobrazowych

Należy oczekiwać zasad zagospodarowania polegających na kompromisie potrzeb gospodarki i ochrony, wyrażających się modyfikacjami w szczegółowych sposobach prowadzenia tej gospodarki tj. przynajmniej
w pewnym stopniu odmiennych niż w pozostałych lasach. W przypadku istnienia planów ochrony dla form ochrony przyrody, należy oczekiwać przeniesienia ustaleń tych planów do planu urządzenia lasu.

HCVF 2 - kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

 Zachowanie charakteru wielkiego kompleksu leśnego z uwzględnieniem kluczowych elementów w krajobrazie leśnym np. starodrzewi, lasów przy rzekach i jeziorach. Należy również uwzględnić zachowanie ekosystemów otwartych np. łąki, bagna itp.

HCVF 3.1 - obszary obejmujące występowanie skrajnie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów

 Lasy te powinny być wyłączone z użytkowania rębnego z ewentualnym dopuszczeniem ingerencji człowieka w przypadku zagrożenia funkcjonowania ekosystemu (np. wkraczanie świerka lub leszczyny i grabu w świetlistych dąbrowach). W przypadku torfowisk wskazane jest usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń oraz poprawa stosunków wodnych. Natomiast na łąkach trzęślicowych wymagane jest późne koszenie z usunięciem biomasy.

HCVF 3.2 - obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy (w Polsce występujące częściej)

 Generalnie w  lasach tych należy zachować siedlisko przyrodnicze we właściwym stanie ochrony" poprzez: a) osiągnięcie zgodności docelowego typu drzewostanu ze składem gatunkowym odpowiednim dla naturalnego zbiorowiska leśnego, b) niepomniejszanie udziału procentowego starodrzewi
i zachowanie ich ciągłości przestrzennej, c) niepomniejszanie średniego wieku i zasobności, d) zachowanie lub pilne i intensywne odtworzenie elementów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu (grube drzewa, martwe drzewa, wykroty, zróżnicowanie struktury przestrzennej itp.)

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

 Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu z uwzględnieniem modyfikacji zmierzających do wydłużenia okresu odnowienia, przebudowy składu gatunkowego itp. 

 

W toku prac terenowych związanych z powszechną inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych chronionych, wyodrębniono także jednostki o nieznacznym areale, tj. naturalne jeziora eutroficzne (kod 3150).

 Mapy lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Stąporków:

Podsumowanie wyników monitoringu HCVF za rok 2020

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w Nadleśnictwie Stąporków podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2020 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których wykonywano zadania gospodarcze oraz powierzchnie, na których wystąpiły pożary lasu i zdarzenia nadzwyczajne

Zał. nr 1 - Raport pokazujący lokalizację i rodzaj wykonywanych prac gospodarczych.

2. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w planie gospodarczym 2020 roku. Realizując prace gospodarcze służby terenowe zwracały uwagę na zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz dążyły do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.

3. Przed wykonaniem prac gospodarczych na gruncie przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a prace zostały wykonane z uwzględnieniem sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4. Wykonywane w 2020 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

5. Na terenie lasów HCVF w roku 2020 miało miejsce 3 pożary o łącznej powierzchni 1,37 ha.

Zał. nr 2 Raport pokazujący lokalizację i powierzchnię pożaru.

Pożary te nie miały negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF.

6. W 2020 r na terenie lasów HCVF wystąpiły następujące zdarzenia nadzwyczajne:

- leśnictwo Królewiec – zamieranie jodły pospolitej, pow. 0,68 ha, szkody powyżej 20%.

- leśnictwo Krasna – zamieranie jodły pospolitej, pow. 0,92 ha, szkody powyżej 20%.

- leśnictwo Mościska – zamieranie jodły pospolitej, pow. 2,17 ha, szkody powyżej 20%.

- leśnictwo Czarny Las – szkody od wiatru, pow. 1,50 ha, szkody powyżej 20%.

- leśnictwo Odrowąż – zamieranie jodły pospolitej, pow. 0,30 ha, szkody poniżej 20%.

Powstałe uszkodzenia, z uwagi na niewielką powierzchnię oraz charakter lokalny, nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF

Zał. nr 3 - Raport pokazujący rodzaj szkody i jej lokalizację.

7. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

8. W roku 2020 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniania. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

Propozycje nowych powierzchni lasów HCVF można zgłaszać do biura Nadleśnictwa Stąporków na zamieszczonych poniżej formularzach zgłoszenia:

Formularz zgłoszenia wniosków

Formularz zgłoszenia uwag wniosków

Dodatkowych informacji w zakresie lasów HCVF udziela Małgorzata Zbroszczyk  tel. 41 374 17 83 e-mail: malgorzata.zbroszczyk@radom.lasy.gov.pl

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.

Materiały do pobrania