Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków

Nadleśnictwo Stąporków mieści się w trój-kondygnacyjnym budynku biurowym, znajdującym się na działce na obrzeżach miasta Stąporków. Działka usytuowana pomiędzy drogą powiatową (o niewielkim natężeniu ruchu) relacji Szydłowiec - Stąporków, a linią kolejową Łódź Kaliska – Dębica, z dala od głównych dróg komunikacyjnych.

Nadleśnictwo udostępnia dla interesantów dwa parkingi: jeden zlokalizowany naprzeciwko wejścia do budynku biurowego, połączony z dziedzińcem wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym, na którym są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych; drugi o nawierzchni twardej nieulepszonej, zlokalizowany po przeciwnej stronie drogi powiatowej niż budynek biura - brak przejścia dla pieszych ułatwiającego dojście do furtki.  Wjazd na dziedziniec wewnętrzny zlokalizowany bezpośrednio wokół budynku stanowiącego siedzibę nadleśnictwa jest niedostępny dla osób nieuprawnionych.

Do budynku prowadzi jedno wejście, znajdujące się od strony dziedzińca. Dostęp do budynku od strony wejścia głównego nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Za wejściem znajduje się wiatrołap i korytarz przy którym znajdują się pomieszczenia biurowe – w tym jedno przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim (drzwi szerokości 90 cm i pochylnia nie przekraczająca 3%).  Położenie drzwi wejściowych do budynku (drzwi dwuskrzydłowe szerokości min. 90 cm), poziom podłóg oraz kształt i wymiary pomieszczeń umożliwiają dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym na części parteru. Klatka schodowa prowadząca do pomieszczeń na kolejnych kondygnacjach jest nieudostępniona (brak ułatwień) dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Sekretariat, gdzie dokonuje się rejestracji gości znajduje się na kondygnacji +1. Petenci dochodzą do miejsca spotkania lub spotykają się z pracownikami w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W przypadku niemożności dotarcia interesanta (np. osób niepełnosprawnych) do właściwej komórki urzędu czy sekretariatu, przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek informujący o przybyciu klienta.

W budynku głównym nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek sąsiadujący z głównym budynkiem biura, bezpośrednio przylegający do parkingu z możliwością postoju osób niepełnosprawnych jest przystosowany do ewentualnej obsługi interesantów niepełnosprawnych; w budynku istnieją drzwi o szerokości min. 90 cm, brak jest stopni utrudniających poruszanie oraz jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny

na nr +48 41 374 17 83 lub e-mailowo na adres staporkow@radom.lasy.gov.pl