Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Przyrody

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA NADLEŚNICTWA STĄPORKÓW

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach hodowli lasu" (2004), lasy Nadleśnictwa Stąporków w całości położone są na terenie:

 • krainy – Małopolskiej (VI),
 • dzielnicy – Gór Świętokrzyskich (VI.2),
 • mezoregionu – Puszczy Świętokrzyskiej (VI.2.a).

Formy ochrony przyrody na gruntach Nadleśnictwa Stąporków

Rodzaj obiektu

Ilość

Powierzchnia [ha]

stan na 01.01.2008 r.

stan na

01.01.2018 r.

stan na 01.01.2008 r.

stan na

01.01.2018 r.

1

2

3

4

5

Rezerwaty

 

3

3

96,05

96,10

Parki Krajobrazowe

1

1

142,78

149,61

Obszary chronionego krajobrazu

3

3

11889,03

11908,68

Obszary Natura 2000 OSO

0

0

0,00

0,00

Obszary Natura 2000 OZW (SOO)

4

4

2592,03

1239,41

Pomniki przyrody

2

3

-

-

Porosty (grzyby zlichenizowane)  chronione 2, 6

2

2

-

-

Rośliny chronione 1, 6

mszaki  3

6

13

-

-

 

rośliny naczyniowe 4

32

12

-

-

Zwierzęta chronione 1. 6

mięczaki

0

4

-

-

 

owady 5

16

17

-

-

 

ryby

0

5

-

-

 

płazy

14

12

-

-

 

gady

5

5

-

-

 

ptaki

126

136

-

-

 

ssaki

25

22

-

-

 

1 - łącznie z tymi, dla których nie podano lokalizacji w wydzieleniu drzewostanowym

2 - liczba gatunków porostów jest większa, ponieważ chrobotki oznaczano do rodzaju

3 - liczba gatunków mszaków jest większa, ponieważ płonniki, torfowce i widłozęby oznaczano do rodzaju

4 - liczba gatunków roślin naczyniowych jest większa, ponieważ widłakowate oznaczono do rodziny a kuklika i rosiczkę do rodzaju

5 - liczba gatunków owadów jest większa, ponieważ trzmiele oznaczono do rodzaju

6 - zmiana liczby gatunków wynika ze zmiany przepisów

 

REALIZACJA OCHRONY PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE STĄPORKÓW

Nadleśnictwo Stąporków prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z wskazaniami gospodarczymi Planu Urządzenia Lasu, uwzględniając Zasady i Kryteria Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów PEFC m.in. poprzez:

 • ochronę i zachowanie różnorodności biologicznej oraz bogactwa genetycznego zbiorowisk dziko żyjących roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego poprzez wspieranie odnowień naturalnych,
 • pozostawianie martwego leżącego drewna, drzew dziuplastych oraz starych drzew do fizjologicznej starości
 • ochronę siedlisk wilgotnych i bagiennych oraz retencjonowanie wody udział,
 • poprzez zrównoważone gospodarowanie, w globalnym procesie asymilacji CO2.

 

CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W 2007 roku w oparciu o: Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowaniu zmian w ekosystemach leśnych (znak: ZO –732 –2- 18/2006) oraz na podstawie Decyzji nr 61 w sprawie przeprowadzenia w roku 2006-2007 powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych chronionych oraz dzikiej fauny i flory, a także w sprawie uzupełnienia inwentaryzacji bociana czarnego, orlika krzykliwego, puchacza, żurawia i cietrzewia (znak: ZO-732-2-19/2006), na terenie Nadleśnictwa Stąporków przeprowadzono inwentaryzację siedlisk przyrodniczych chronionych.

W ramach prac terenowych wyodrębniono powierzchnię 909,46 ha siedlisk przyrodniczych chronionych, co stanowi 8% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Siedliska przyrodnicze na gruntach Nadleśnictwa Stąporków (wg PZO i WZS)

Kod siedliska przyrodniczego

Pow.

[ha]

Lokalizacja

1

2

3

Obręb Miedzierza

7110 – Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

0,91

221 z

7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

1,05

2 c

91D0 – Bory i lasy bagienne

5,71

31 a; 32 a; 50 c; 221 hx

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

5,63

49 a; 153 f; 220 k,r,x; 221 x

Razem

13,30

 

Obręb Niekłań

6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

0,68

118 A k *

7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

4,79

16 f,h; 75 h; 76 c,i,p

9110 – Kwaśne buczyny

15,01

21 h; 37 f; 41 f

91D0 – Bory i lasy bagienne

26,79

51 l; 62 i; 63 d-i,n; 75 i,j; 76 b,g,h,k,o; 77 a-c,g,s

91P0 – Wyżynny jodłowy bór mieszany

37,61

1 a; 2 a,c,d; 13 a

Razem

84,88

 

OGÓŁEM

98,18

 

 

W toku prac terenowych związanych z powszechną inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych chronionych, wyodrębniono także jednostki o nieznacznym areale, tj. naturalne jeziora eutroficzne (kod 3150).

INFORMACJA O POWIERZCHNI LASÓW WYŁĄCZONYCH Z UŻYTKOWANIA

Lasy objęte formą ochrony przyrody

 • Istniejące rezerwaty: pow. 96,10 ha
 • Rezerwaty projektowane: pow. 71,82 ha

Lasy nie objęte formą ochrony przyrody

 • Lasy wyłączone z użytkowania: 561,23 ha

 • Drzewostany nasienne wyłączone: 37,06 ha

 • Drzewostany zachowawcze: 4,39 ha