Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest siecią obszarów chronionych, wyznaczonych we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej w celu stworzenia szans przetrwania flory i fauny naszego kontynentu. Istotą tej koncepcji jest integracja ochrony gatunków i biotopów z gospodarczą działalnością człowieka, a więc jest to dążenie człowieka do urzeczywistnienia myśli zrównoważonego rozwoju ludzkości. Siec Natura 2000 ma funkcjonować niezależnie od krajowych systemów obszarów prawnie chronionych.

Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne.

Program Natura 2000 opiera się na dwóch formach ochrony tzn.:

- Obszarach Specjalnej Ochrony (OSO) – wyznaczanych w celu ochrony lęgowej ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia),

- Specjalnych Obszarach Ochrony (SOO) – wyznaczonych w celu ochrony siedlisk (tzw. Dyrektywa Habitatowa).

Dla tych obszarów, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004.92.880 z dn. 30 kwietnia 2004r.), właściwy minister do spraw ochrony środowiska zatwierdzi w drodze rozporządzenia plany ochrony na okres 20 lat, w których powinny być uwzględnione ekologiczne właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony, wykorzystując plany ochrony rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i planów urządzenia lasu.

Na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Stąporków został utworzony Specjalny Obszar Ochrony „Dolina Krasnej". Obszar obejmuje dolinę rzeki Krasna, która zachowała naturalny charakter siedlisk bagiennych, głównie wilgotnych łąk i torfowisk. Spośród leśnych gatunków drzewiastych dominuje sosna zwyczajna, a wzdłuż koryta Krasnej zachowały się w naturalnym stanie siedliska olsów.

SOO Dolina Krasnej jest ostoją wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, często unikatowych w skali kraju. Część obszaru znajduje się w zasięgu Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Górny odcinek rzeczki Krasna objęty został ochroną rezerwatową. Planuje się również utworzenie rezerwatu w dolnym jej biegu.

Na gruntach Nadleśnictwa Stąporków znajdują się także fragmenty obszarów: SOO „Dolina Czarnej" 698 ha w Nadleśnictwie Stąporków, SOO „Uroczysko Pięty" 14 ha w Nadleśnictwie Stąporków i SOO „Lasy Suchedniowskie" tylko niecałe 2 ha w Nadleśnictwie Stąporków.

Więcej informacji na temat Natury 2000 dostępnych jest na stronie internetowej:

http://natura2000.gdos.gov.pl/