Wydawca treści Wydawca treści

“Górna Krasna”

Rezerwat przyrody "Górna Krasna" stanowi największy w woj. Świętokrzyskim obszar bagien, torfowisk, turzycowisk oraz podmokłych łąk i lasów. 

Głównym przedmiotem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.

Ze względu na występowanie cennych zbiorowisk roślin oraz rzadkich i ginących gatunków zwierząt chronionych został wpisany do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Rzeka Krasna (o długości ok. 26 km) w swym dolnym odcinku posiada charakter rzeki górskiej, meandrującej wśród rozległych lasów, natomiast jej górny odcinek to rozległa zabagniona dolina.

Aby zachować a jednocześnie chronić tak cenne przyrodniczo miejsce, utworzono tutaj 08 stycznia 2004 r. rezerwat przyrody. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 413 ha. Dużą część rezerwatu stanowią grunty będące własnością osób prywatnych, oraz wchodzące w skład Nadleśnictwa Stąporków i Zagnańsk.

Na terenie rezerwatu można zobaczyć między innymi: zwierzęta – łosia, jelenia, rośliny – rosiczkę, kruszczyka błotnego (storczyka), ptaki – orlika krzykliwego, żurawia, oraz wiele gatunków ważek, motyli i pająków.