Wydarzenia Wydarzenia

Rezerwat Polana Polichno powiększony!

Jedna z przyrodniczych perełek Ponidzia – położony na terenie Nadleśnictwa Pińczów rezerwat przyrody Polana Polichno został znacznie powiększony. Charakterystyczne dla rezerwatu są roślinność kserotermiczna i występowanie rzadkich owadów oraz działania z zakresu ochrony czynnej.

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. jego powierzchnia wzrosła z niecałych 10 ha do ponad 36 ha. Ochroną objęto otaczające dotychczasowe granice rezerwatu drzewostany dębowe, które są siedliskiem jednego z największych, rodzimych chrząszczy – jelonka rogacza. Wniosek o powiększenie rezerwatu został złożony przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, przy pełnej akceptacji ze strony Nadleśnictwa Pińczów oraz leśników wchodzących w skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach.

Utworzony w 1974 roku rezerwat stanowi unikalne siedlisko flory stepowej. Wśród wielu gatunków roślin kserotermicznych znajdziemy tutaj: miłka wiosennego, groszek pannoński, len włochaty, dzięwięćsiła bezłodygowego oraz wisienkę stepową. Rezerwat jest również ważną ostoją storczyków, których kilka gatunków zakwita każdej wiosny. Spośród storczyków warto wymienić: obuwika pospolitego, buławnika wielkokwiatowego, storczyka kukawkę oraz jednego z naszych najpiękniejszych - storczyka purpurowego.

Zgodnie z zapisami przewidzianymi w planie ochrony Nadleśnictwo Pińczów od kilku lat prowadzi regularne działania związane z czynną ochroną przyrody w ramach Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe realizowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Dzięki systematycznemu usuwaniu pojawiających się spontanicznie odrośli drzewek i krzewów udaje się utrzymać wciąż liczne populacje roślin stepowych oraz storczyków. Niezwykle spektakularny efekt tych prac można było zobaczyć tej wiosny, kiedy to zakwitły setki okazów storczyków purpurowych, zaś murawy mieniły się żółtą barwą miłków wiosennych oraz bielą zawilców wielkokwiatowych.

Jelonek rogacz - skarb PonidziaPostulaty powiększenia rezerwatu pojawiały się już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wydzielenia leśne włączone do terenu rezerwatu stanowią bowiem ostoję dość silnej liczebnie populacji jelonka rogacza, który zasiedla występujące tutaj, prześwietlone drzewostany dębowe. Dzięki nieformalnym działaniom leśników prowadzonym od wielu lat, udało się utrzymać i wzmocnić udział dębu w składzie drzewostanów, a także zachować okazy wiekowych dębów. Regularnie badania entomologiczne prowadzone w tym miejscu wskazują, że populacja jelonka rogacza jest stabilna, zaś utrzymanie właściwych warunków siedliskowych sprawi, iż tereny rezerwatu przyrody Polana Polichno będą wciąż stanowiły jedną z ważniejszych ostoi tego gatunku w Polsce.

Ogromne znaczenie w powodzeniu działań z zakresu ochrony przyrody ma współpraca pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami, stąd na terenie Ponidzia realizowanych jest wiele wspólnych projektów, w szczególności ze Świętokrzyskim i Nadnidziańskim Zespołem Parków Krajobrazowych. Dodatkowo mają one ogromne znaczenie dla edukacji przyrodniczej.

Należy pamiętać o tym, że na terenie rezerwatów przyrody obowiązują określone przepisami prawa zakazy, których celem jest zachowanie cennych elementów przyrody.