Wydarzenia Wydarzenia

10 lat gospodarki leśnej z certyfikatem PEFC

25 stycznia mija 10 lat od kiedy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat gospodarki leśnej PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie, a przepisy prawa są respektowane.

10 lat temu, 25 stycznia 2011 r. w ośrodku Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu PEFC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Była to pierwsza jednostka w strukturach Lasów Państwowych, która otrzymała taki certyfikat. Wyniki audytu przeprowadzonego w procesie certyfikacji potwierdziły, że gospodarka leśna jest tu prowadzona w sposób prawidłowy i w zgodzie z międzynarodowymi standardami, z poszanowaniem przepisów prawa.

Znaczenie certyfikatu było bardzo duże, nie tylko dla gospodarki leśnej, ale i przemysłu drzewnego. – Fakt certyfikacji RDLP stanowi sukces nie tylko dla samych lasów, ale stanowi również szansą dla odbiorców drewna – tak wówczas określił to wydarzenie Adam Goreń z Urzędu Dozoru Technicznego. Znaczenie systemu certyfikacji PEFC podkreślał również Thorsten Arndt, przedstawiciel PEFC: – PEFC to największy światowy system certyfikacji leśnej, który w Polsce został wprowadzony według własnych krajowych standardów wypracowanych przez lata przygotowań. Rozwój systemu to także odpowiedź na potrzeby rynku na certyfikowane drewno.Więcej informacji o certyfikacji gospodarki leśnej w sytemie PEFC https://www.pefc.pl/

PEFC jest największą na świecie międzynarodową, pozarządową organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa, poświęcona wspieraniu prowadzenia i propagowania zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji zasobów leśnych oraz producentów wyrobów z drewna. Światowe standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

  • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia;
  • Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej;
  • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania;
  • Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych;
  • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie;
  • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej;
  • Wspierania lokalnego rynku pracy;
  • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy;
  • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami;
  • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów.

Certyfikacja lasów w Polsce odbywa się w oparciu o normę PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania. Zasady zostały opracowane przez Radę PEFC Polska w otwartym, przejrzystym, opartym na konsultacjach i konsensusie procesie, obejmującym szerokie grono zainteresowanych uczestników procesu.

Historia PEFC w Polsce trwała od 2003 roku, kiedy to podjęto prace nad stworzeniem krajowych struktur, jeszcze w ramach Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej. W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów oraz organizacji działających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska. Od listopada 2003 roku Rada PEFC Polska, która działa w ramach struktur Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) stała się członkiem PEFC Council. W marcu 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym, a oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008 r. w Canberze, w Australii, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady PEFC.

Na mocy umowy między SITLiD i Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), podpisanej w dniu 16 września 2009, nastąpiła zmiana afiliacji Rady PEFC Polska. Konsekwencją tej umowy było przeniesienie członkostwa w PEFC Council z SITLiD do IBL, co zostało zatwierdzone decyzją Walnego Zgromadzenia PEFC Council w Paryżu, w dniu 13 listopada 2009 roku.

Przyznany 10 lat temu certyfikat dla RDLP w Radomiu obowiązywał do 2013 roku, a kolejne przyznane w efekcie audytów recertyfikujących obowiązywały w latach 2013-2016 oraz 2016-2019. Obecny został wydany decyzją Jednostki Certyfikującej Bureau Veritas Certification Polska, tym samym system zarządzania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu PEFC. Certyfikat PEFC jest ważny od 23 grudnia 2019 r. do 22 grudnia 2022 r. Jego numer to BVCPL/PEFCFM/09. Odrębne numery subcertyfikatów przyporządkowane poszczególnym nadleśnictwom.

Audyty mają na celu potwierdzenie, że system prowadzonej gospodarki leśnej spełnia wszystkie wymagania kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC. Wznowienie certyfikatu oznacza, że dana jednostka poddana certyfikacji skutecznie wdrożyła zaplanowany system gospodarki leśnej oraz, że wykazuje on zdolność do osiągania celów wynikających z polityki Lasów Państwowych.

Obecnie na świecie certyfikowanych przez PEFC jest 325 mln ha lasów, liczba właścicieli certyfikowanych lasów przekracza 750 tys., a liczba firm, które posiadają certyfikat łańcucha dostaw PEFC to aż 20 tys. Oferują one dziesiątki tysięcy certyfikowanych wyrobów na całym świecie. Bezpośrednim znakiem rozpoznawalnym certyfikacji jest zamieszczone na produktach podmiotów, które uzyskały certyfikat logotypu danego systemu certyfikacji. Logo PEFC informuje o pochodzeniu produktu z lasu zarządzanego w sposób trwały i zrównoważony. Nabywcy mogą wykorzystać tę informację przy wyborze produktu, kierując się względami środowiskowymi.