Wydawca treści Wydawca treści

Radomscy leśnicy uczcili Dzień Leśnika

9 lipca na okoliczność Dnia Leśnika radomscy leśnicy spotkali się w XVII-wiecznym pokamedulskim zespole klasztornym – Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach na terenie Nadleśnictwa Staszów.

Główne obchody Dnia Leśnika zorganizowano 12 lipca w Katowicach, w których wziął udział Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu. Podczas uroczystości członkowie grupy reprezentacyjnej Lasów Państwowych reprezentowali sztandar RDLP w Radomiu.Przybyłych gości oraz radomskich leśników przywitał Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Na wstępie powiedział: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił dzień 12 lipca Dniem Leśnika w Lasach Państwowych. Dzień ten jest związany ze wspomnieniem św. Jana Gwalberta – patrona leśników (...) pragnę podziękować Wam koleżanki i koledzy za dobrą pracę w minionym okresie, jakże innym niż w poprzednich latach ze względu na pandemię – podkreślił w przemowie dyrektor.

Następnie odbyła msza św., której przewodniczył ks. prał. Franciszek Berak oraz ks. kan. Dariusz Kowalski, duszpasterze leśników. Podczas kazania ks. Kowalski nawiązał do trudu i wyzwań współczesnego leśnictwa i pracy leśnika.

Dzień Leśnika w zamierzeniach jest świętem branżowym, dedykowanym pracownikom leśnictwa. Jego datę ustalono na 12 lipca, kiedy w kościele katolickim wspomina się osobę świętego Jana Gwalberta. Ten średniowieczny święty żył na przełomie X/XI w. w Toskanii. Zasłynął jako twórca wspólnoty monastycznej, która przyjęła nazwę wallombrozjan. Mnisi opiekowali się okalającym klasztor lasem. Jana Gwalberta ustanowił oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu w 1951 r. papież Pius XII. Atrybutem patrona leśników jest krzyż w dłoni, czasem trzyma w ręku sadzonkę drzewa liściastego.

Elementami podkreślającymi rangę uroczystości były sztandary leśników: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, który prezentowali pracownicy Nadleśnictwa Staszów, Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej oraz Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego, a także oprawa muzyczna uroczystości, którą zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

Uroczyste obchody zakończyły się zwiedzaniem klasztoru. Pustelnia Złotego Lasu to „perła barokowej architektury". Układ kościoła i klasztoru to kunszt m.in. takich wybitnych artystów jak: o. Venanty da Subiaco, Jan Baptista Falconi, Karol de Prevot, którzy realizowali plan wg zaleceń budowlanych Kongregacji Monte Corona, do której należała rytwiańska pustelnia. Za początek powstania Pustelni Złotego Lasu uznaje się datę 27 sierpnia 1617 r., kiedy zatwierdzono fundację wojewody krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego przez Kapitułę Kongregacji Góry Koronnej Kamedułów Pustelników natomiast kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach został poświęcony 27 września 1637 r. Jednak kres obecności kamedulskich pustelników to rok 1820 r. spowodowany zaborem rosyjskim i carską ustawą o zniesieniu klasztorów, która doprowadziła do kasacji zakonu kamedulskiego. Przez kilkadziesiąt następnych lat klasztorem zarządzali ojcowie reformaci, którzy musieli opuścić go po upadku powstania styczniowego. Podjęta w latach 20. ubiegłego wieku próba przywrócenia miejscu jego dawnej roli i ponownego osadzenia kamedułów nie powiodła się. Zniszczenia klasztoru, fatalne warunki zmusiły mnichów do rezygnacji. Dopiero przy poparciu ostatniego właściciela dóbr rytwiańskich Artura Radziwiłła i staraniom władz kościelnych świątynia stała się kościołem parafialnym dla mieszkańców Rytwian i okolicznych wsi. Przez wieki mnisi uczynili z Pustelni Złotego Lasu miejsce osobistego uświęcenia oraz schronienie dla wielu osób szukających duchowego wzmocnienia, prześladowanych czy zagrożonych skutkami współczesnej cywilizacji. XVII-wieczny pokamedulski zespół klasztorny działa dziś, jako ośrodek rekolekcyjno-formacyjny, realizujący ideę SPeS „Salus per Silentium" („Zdrowie przez Ciszę"). Odbywają się tu także rekolekcje dla leśników. Pustelnia jest także miejscem wewnętrznego wyciszenia oraz duchowego i fizycznego odpoczynku, a pielgrzymi i turyści mają okazję m.in. zapoznać się z europejskim szlakiem kamedulskim, zwiedzić barokowy kościół oraz obejrzeć galerię kamedulską. Pustelnia to także miejsce, które stanowi plener malarski inspirując do tworzenia wyjątkowych prac inspirowanych barokową architekturą i malowniczymi krajobrazami.